Trang chủ Khách hàng doanh nghiệp Thanh toán quốc tế, tài trợ thương mại
Thư tín dụng nhập khẩu (L/C nhập khẩu)

SHB Lào phát hành L/C và cam kết thanh toán

Tài trợ xuất khẩu đảm bảo bằng nguồn thu

Tài trợ xuất khẩu trọn gói là hình thức cấp tín dụng

Chiết khấu Hối phiếu đòi nợ (L/C)

Chiết khấu Hối phiếu đòi nợ kèm Bộ chứng từ xuất khẩu theo phương thức L/C

Nhờ thu nhập khẩu

Khách hàng có nhu cầu nhập khẩu hàng hóa theo phương thức nhờ thu

Chiết khấu Hối phiếu bộ chứng từ xuất khẩu (nhờ thu)

Chiết khấu Bộ chứng từ xuất khẩu theo phương thức Nhờ thu

Bao thanh toán xuất khẩu

Bao thanh toán xuất khẩu

Chuyển tiền đi nước ngoài

Doanh nghiệp có thể sử dụng dịch vụ chuyển tiền