Thư tín dụng nhập khẩu (L/C nhập khẩu)

SHB Lào phát hành L/C và cam kết thanh toán

Tài trợ xuất khẩu đảm bảo bằng nguồn thu

Tài trợ xuất khẩu trọn gói là hình thức cấp tín dụng

Sản phẩm cho vay mua ô tô dành cho khách hàng doanh nghiệp

Khách hàng được hỗ trợ vốn vay để tăng cường năng lực

Cho vay bổ sung vốn lưu động phục vụ sản xuất kinh doanh

Đáp ứng kịp thời, đầy đủ nhu cầu cần vay vốn lưu động

Cho vay Doanh nghiệp trung và dài hạn

Đáp ứng nhu cầu tài chính trung, dài hạn của khách hàng

Bảo lãnh vay vốn

SHB Lào bảo lãnh cho khách hàng vay vốn …