Cam kết thu xếp tài chính

Hỗ trợ khách hàng trong các trường hợp cần cam kết thu xếp tài chính…

Bảo lãnh thanh toán tiền nộp thuế

SHB Lào bảo lãnh khách hàng với Cơ quan thuế…

Bảo lãnh bảo đảm chất lượng sản phẩm

SHB Lào cam kết chịu toàn bộ trách nhiệm của người bán…

Bảo lãnh thanh toán

SHB bảo lãnh cho khách hàng trong việc cam kết thanh toán…

Bảo lãnh vay vốn

SHB Lào bảo lãnh cho khách hàng vay vốn …

Bảo lãnh hoàn trả tiền ứng trước

SHB Lào bảo lãnh cho khách hàng trong việc bảo đảm nghĩa vụ ….

Bảo lãnh thực hiện hợp đồng

SHB Lào đứng ra bảo lãnh cho khách hàng về việc chịu trách nhiệm …

Bảo lãnh dự thầu

Giúp khách hàng có đủ điều kiện để tham gia đấu thầu …