Bao thanh toán xuất khẩu

Đặc điểm sản phẩm:

Doanh nghiệp (bên bán hàng) được SHB Lào cấp tín dụng thông qua việc mua lại các khoản phải thu phát sinh từ việc bán hàng hóa đã được bên bán hàng và bên mua hàng thỏa thuận tại hợp đồng mua bán.

Lợi ích khách hàng:

 • Cải thiện dòng tiền, tăng khả năng thanh khoản.
 • Tăng doanh số bán hàng nhờ chính sách bán hàng trả chậm.
 • Giảm chi phí hành chính, quản lý công nợ.
 • Có nguồn tài chính mới mà không phụ thuộc vào các khoản vay Ngân hàng, không yêu cầu phải có tài sản bảo đảm.
 • Tài trợ vốn với tỷ lệ tài trợ cao, lãi suất tài trợ ưu đãi
 • Hỗ trợ trong việc quản lý khoản phải thu quản lý dòng tiền hiệu quả

Đối tượng áp dụng:

 • Khách hàng là Doanh nghiệp xuất khẩu hàng hóa theo Hợp đồng mua bán hàng hóa sử dụng phương thức thanh toán trả chậm và được thụ hưởng các khoản phải thu phát sinh từ việc bán hàng hóa.

Hồ sơ chuẩn bị:

 • Hồ sơ pháp lý của khách hàng.
 • Hồ sơ về tài chính của khách hàng.
 • Giấy đề nghị theo mẫu
 • Hợp đồng ngoại thương
 • Bộ chứng từ hàng hóa xuất khẩu