ໜ້າຫຼັກ ລູກຄ້າວິສາຫະກິດ ຜະລິດຕະພັນບໍລິການບູລິມະສິດ
ບໍລິການເອເລັກໂຕນິກສຳລັບລູກຄ້ານິຕິບຸກຄົນ

ບໍ່ເສຍຄ່າທຳນຽມ: ລົງທະບຽນເປີດບັນຊີ ລົງທະບຽນນຳໃຊ້ບໍລິການ Internet Banking ກວດຍອດເງິນທີ່ເຫຼືອໃນບັນຊີຜ່ານ Internet Banking ຮັບບັນຊີສຳຮອງແຕ່ລະໄລຍະໂດຍຜ່ານ email ທີ່ໄດ້ລົງທະບຽນ ໂອນເງິນຜ່ານບັນຊີພາຍໃນລະບົບ SHB Lao ບໍລິການໃຫ້ຄຳປຶກສາທາງດ້ານການເງິນແກ່ລູກຄ້າ ( ກູ້ຢືມເງິນ, ຊຳລະສະສາງສາກົນ, ໜັງສືສິນເຊື່ອ). ໂດຍນຳໃຊ້ບໍລິການ Ebanking ສຳລັບລູກຄ້ານິຕິບຸກຄົນ, ລູກຄ້າຈະໄດ້ຮັບຫຼາກຫຼາຍສິດທິພິເສດ ແລະ ເຮັດທຸລະກຳຜ່ານບັນຊີທີ່ໄດ້ລົງທະບຽນບໍລິການ Internet banking ຂອງ SHB Lao  ໄດ້ຢ່າງວ່ອງໄວກະທັດຫັດ. ທຸລະກຳມີຄວາມປອດໄພ, ການຢືນຢັນທຸລະກຳຜ່ານຂໍ້ຄວາມ ແລະ ບັດ eSecure ທີ່ມີລະດັບ ຄວາມປອດໄພສູງ. ວົງເງິນໃນການໂອນເງິນຜ່ານບັນຊີມີຫຼາຍລະດັບ ລູກຄ້າສາມາດເລືອກວົງເງິນໄດ້ຕາມຄວາມຕ້ອງ ການທີ່ແທດເໝາະກັບທຸລະກິດຂອງຕົນ. ລູກຄ້າສາມາດຕັ້ງຄ່າສ່ວນຕົວ ພາບພື້ນຫຼັງ, ຮູບ Avatar, Logo. ກວດເບິ່ງບັນດາບໍລິການຂອງ SHB Lao ໄດ້ຕາມຄວາມຕ້ອງການ (ອັດຕາແລກປ່ຽນ, ອັດຕາດອກ ເບ້ຍ, ເຄືອຄ່າຍ, ຂໍ້ມູນເພີ່ມເຕີມອື່ນໆ)….

ໜັງສືສິນເຊື່ອຂາເຂົ້າ (L/C ຂາເຂົ້າ)

SHB Lao ​ເປີດ L/C ແລະ ໃຫ້ຄຳ​ໝັ້ນ​ສັນ​ຍ

ສະໜັບສະໜູນການຂາອອກໂດຍຄ້ຳປະກັນດ້ວຍແຫຼ່ງລາຍຮັບ

ສະ​ໜັບ​ສະ​ໜູນ​ການ​​ຂາອອກ​ຢ່າງ​ຄົບ​ຊຸດ​ແມ່ນ​ຮູບ​ກ

ຮັບຊື້ຫຼຸດເອກະສານຂາອອກຕາມຮູບແບບ L/C

ຮັບຊື້ຫຼຸດເອກະສານຂາອອກຕາມຮູບແບບ L/C

ຮັບຊື້ຫຼຸດເອກະສານຂາອອກຕາມວິທີການຮຽກເກັບ

ຮັບຊື້ຫຼຸດເອກະສານຂາອອກຕາມວິທີການຮຽກເກັບ

ຊຳລະສຳລັບການຂາອອກ

ວິ​ສາ​ຫະ​ກິດ (ຝ່າຍ​ຂາຍ) ໄດ້ SHB Lao ສະ​ໜອງ​ສິນ​ເຊື່ອ

ຮັບເງິນໂອນມາຈາກຕ່າງປະເທດ

ຮັບເງິນໂອນມາຈາກຕ່າງປະເທດ

ໂອນເງິນໄປຕ່າງປະເທດ

ວິ​ສາ​ຫະ​ກິດ​ສາ​ມາດ​ນຳ​ໃຊ້​ບໍ​ລິ​ການ​ໂອນ​ເງິນ​ໄປ​ຕ່າງ