ໜັງສືສິນເຊື່ອຂາເຂົ້າ (L/C ຂາເຂົ້າ)

SHB Lao ​ເປີດ L/C ແລະ ໃຫ້ຄຳ​ໝັ້ນ​ສັນ​ຍ

ສະໜັບສະໜູນການຂາອອກໂດຍຄ້ຳປະກັນດ້ວຍແຫຼ່ງລາຍຮັບ

ສະ​ໜັບ​ສະ​ໜູນ​ການ​​ຂາອອກ​ຢ່າງ​ຄົບ​ຊຸດ​ແມ່ນ​ຮູບ​ກ

ຜະລິດຕະພັນໃຫ້ກູ້ຢືມ ເພື່ອຊື້ລົດໃຫຍ່ສຳລັບລູກຄ້າວິສາຫະກິດ

ທ່ານ​ຈະໄດ້​​ຮັບ​ການ​ຊ່ວຍ​ເຫຼືອ​ໃຫ້​ກູ້​ຢືມ​ທຶນ

ປ່ອຍກູ້ເພີ່ມທຶນໝູນວຽນ ເພື່ອຮັບໃຊ້ການຜະລິດທຸລະກິດ

ຕອບ​ສະ​ໜອງ​ຄວາມ​ຕ້ອງ​ການ​ກູ້​ຢືມ​ທຶນ​ໝູນ​ວ

ສິນເຊື່ອໄລຍະກາງ ແລະ ໄລຍະສັ້ນ

ຕອບ​ສະ​ໜອງ​ຄວາມ​ຕ້ອງ​ການ​ທຶນ​ໄລ​ຍະ​ກາງ

ຄ້ຳປະກັນການກູ້ຢືມທຶນ

SHB Lao ຄ້ຳປະກັນໃຫ້ລູກຄ້າກູ້ຢືມທຶນຈາກສະຖາບັນການເງິນອື່ນ…