ໜ້າຫຼັກ ລູກຄ້າສ່ວນບຸກຄົນ ອິນ​ເຕີ​ເນັດ ແບັງ​ຄິງ
ບໍລິການເອເລັກໂຕນິກສຳລັບລູກຄ້ານິຕິບຸກຄົນ

ບໍ່ເສຍຄ່າທຳນຽມ: ລົງທະບຽນເປີດບັນຊີ ລົງທະບຽນນຳໃຊ້ບໍລິການ Internet Banking ກວດຍອດເງິນທີ່ເຫຼືອໃນບັນຊີຜ່ານ Internet Banking ຮັບບັນຊີສຳຮອງແຕ່ລະໄລຍະໂດຍຜ່ານ email ທີ່ໄດ້ລົງທະບຽນ ໂອນເງິນຜ່ານບັນຊີພາຍໃນລະບົບ SHB Lao ບໍລິການໃຫ້ຄຳປຶກສາທາງດ້ານການເງິນແກ່ລູກຄ້າ ( ກູ້ຢືມເງິນ, ຊຳລະສະສາງສາກົນ, ໜັງສືສິນເຊື່ອ). ໂດຍນຳໃຊ້ບໍລິການ Ebanking ສຳລັບລູກຄ້ານິຕິບຸກຄົນ, ລູກຄ້າຈະໄດ້ຮັບຫຼາກຫຼາຍສິດທິພິເສດ ແລະ ເຮັດທຸລະກຳຜ່ານບັນຊີທີ່ໄດ້ລົງທະບຽນບໍລິການ Internet banking ຂອງ SHB Lao  ໄດ້ຢ່າງວ່ອງໄວກະທັດຫັດ. ທຸລະກຳມີຄວາມປອດໄພ, ການຢືນຢັນທຸລະກຳຜ່ານຂໍ້ຄວາມ ແລະ ບັດ eSecure ທີ່ມີລະດັບ ຄວາມປອດໄພສູງ. ວົງເງິນໃນການໂອນເງິນຜ່ານບັນຊີມີຫຼາຍລະດັບ ລູກຄ້າສາມາດເລືອກວົງເງິນໄດ້ຕາມຄວາມຕ້ອງ ການທີ່ແທດເໝາະກັບທຸລະກິດຂອງຕົນ. ລູກຄ້າສາມາດຕັ້ງຄ່າສ່ວນຕົວ ພາບພື້ນຫຼັງ, ຮູບ Avatar, Logo. ກວດເບິ່ງບັນດາບໍລິການຂອງ SHB Lao ໄດ້ຕາມຄວາມຕ້ອງການ (ອັດຕາແລກປ່ຽນ, ອັດຕາດອກ ເບ້ຍ, ເຄືອຄ່າຍ, ຂໍ້ມູນເພີ່ມເຕີມອື່ນໆ)….

SHB  Lao Internet Banking

SHB  Lao Internet Banking ແມ່ນລະບົບທະນາຄານເອ​ເລັກ​ໂທ​ຣ​ນິກ …