ທ່ານຍັງບໍ່ທັນເປີດບັນຊີຢູ່ທະນາຄານ SHB Lao
ກະລຸນາລົງທະບຽນເປີດບັນຊີ ເພື່ອທີ່ຈະໄດ້ຮັບບຸລິມະສິດພິເສດຈາກທາງທະນາຄານ SHB Lao
ຫຼືໂທສອບຖາມຂໍ້ມູນເພີ່ມເຕີມ:
SHB Lao (Head Office): +85621 968888
Champasack Branch: +85631 257167

ບໍ່ເສຍຄ່າທຳນຽມ:

 • ລົງທະບຽນເປີດບັນຊີ
 • ລົງທະບຽນນຳໃຊ້ບໍລິການ Internet Banking
 • ກວດຍອດເງິນທີ່ເຫຼືອໃນບັນຊີຜ່ານ Internet Banking
 • ຮັບບັນຊີສຳຮອງແຕ່ລະໄລຍະໂດຍຜ່ານ email ທີ່ໄດ້ລົງທະບຽນ
 • ໂອນເງິນຜ່ານບັນຊີພາຍໃນລະບົບ SHB Lao
 • ບໍລິການໃຫ້ຄຳປຶກສາທາງດ້ານການເງິນແກ່ລູກຄ້າ ( ກູ້ຢືມເງິນ, ຊຳລະສະສາງສາກົນ, ໜັງສືສິນເຊື່ອ).

ໂດຍນຳໃຊ້ບໍລິການ Ebanking ສຳລັບລູກຄ້ານິຕິບຸກຄົນ, ລູກຄ້າຈະໄດ້ຮັບຫຼາກຫຼາຍສິດທິພິເສດ ແລະ ເຮັດທຸລະກຳຜ່ານບັນຊີທີ່ໄດ້ລົງທະບຽນບໍລິການ Internet banking ຂອງ SHB Lao  ໄດ້ຢ່າງວ່ອງໄວກະທັດຫັດ.

 • ທຸລະກຳມີຄວາມປອດໄພ, ການຢືນຢັນທຸລະກຳຜ່ານຂໍ້ຄວາມ ແລະ ບັດ eSecure ທີ່ມີລະດັບ ຄວາມປອດໄພສູງ.
 • ວົງເງິນໃນການໂອນເງິນຜ່ານບັນຊີມີຫຼາຍລະດັບ ລູກຄ້າສາມາດເລືອກວົງເງິນໄດ້ຕາມຄວາມຕ້ອງ ການທີ່ແທດເໝາະກັບທຸລະກິດຂອງຕົນ.
 • ລູກຄ້າສາມາດຕັ້ງຄ່າສ່ວນຕົວ ພາບພື້ນຫຼັງ, ຮູບ Avatar, Logo.
 • ກວດເບິ່ງບັນດາບໍລິການຂອງ SHB Lao ໄດ້ຕາມຄວາມຕ້ອງການ (ອັດຕາແລກປ່ຽນ, ອັດຕາດອກ ເບ້ຍ, ເຄືອຄ່າຍ, ຂໍ້ມູນເພີ່ມເຕີມອື່ນໆ).
 • ກວດເບິ່ງບັນຊີເງິນຝາກ, ບັນຊີເງິນກູ້, ປະຫັວດການເຄື່ອນໄຫວບັນຊີ ແລະ ພີມບັນຊີສຳຮອງ ຂອງບັນຊີ .

ຕິດຕໍ່ພົວພັນໄດ້ທີ່ປ່ອງບໍລິການ SHB Lao  ເພື່ອຮັບການແນະນຳກ່ຽວກັບ ການລົງທະບຽນບໍລິການ ແລະ ການເຮັດທຸລະກຳຕາມຄວາມຕ້ອງການຂອງລູກຄ້າ.