ຄ້ຳປະກັນເຂົ້າຮ່ວມການປະມູນ

ຊ່ວຍໃຫ້ລູກຄ້າມີເງື່ອນໄຂພຽງພໍເພື່ອຮ່ວມການປະມູນ ເຊິ່ງການຄ້ຳປະກັນຂອງທະນາຄານແມ່ນພາກບັງຄັບ

  • ແມ່ນ​ວຽກທີ່ທະນາຄານອອກຄ້ຳປະກັນໃຫ້ແກ່ລູກຄ້າໃດໜຶ່ງ ເພື່ອໃຫ້ລູກຄ້າດັ່ງກ່າວເຂົ້າຮ່ວມການປະ ມູນສະໜອງສິນຄ້າ ຫຼື ການບໍລິການ

ຜົນປະໂຫຍດໃຫ້​ກັບ​ວິ​ສາ​ຫະ​ກິດ

  • ຊ່ວຍໃຫ້ລູກຄ້າມີເງື່ອນໄຂພຽງພໍເພື່ອເຂົ້າຮ່ວມການປະມູນ ເຊິ່ງຕ້ອງ​ມີການຄ້ຳປະກັນຂອງທະນາຄານແມ່ນ ພາກບັງຄັບ.
  • ການຄ້ຳປະກັນເຂົ້າ​ຮ່ວມປະມູນຈາກທະນາຄານທີ່ມີຄວາມເຊື່ອຖື ຈະຊ່ວຍໃຫ້ລູກຄ້າເພິ່ມຄວາມໄວ້ວາງໃຈຕໍ່ ຄູ່ຮ່ວມທຸລະກິດຂອງຕົນ ສິ່ງ​ດັ່ງ​ກ່າວ​ຈະເຮັດໃຫ້ຄວາມຫວັງຜົນສຳເລັດໃນ​ການປະມູນແນ່ນອນກວ່າເກົ່າ.
  • SHB ໃຫ້ບູລິມະສິດຄ່າທຳ​ນຽມຄໍ້າປະກັນ ແລະ ອັດຕາສ່ວນເງິນມັດຈຳຕໍ່າ ເພື່ອ​ໃຫ້ບັນດາວິສາຫະກິດນຳ​ໃຊ້​ການບໍລິການຄ້ຳປະກັນຢ່າງ​ຄົບ​ຊຸດຢູ່ SHB Lao (ຈາກຂັ້ນຕອນເຂົ້າຮ່ວມປະມູນເຖິງຂັ້ນຕອນຄ້ຳປະກັນ).

ຈຸດພິເສດ

  • ແມ່ນ​ວຽກທີ່ທະນາຄານອອກຄ້ຳປະກັນໃຫ້ແກ່ລູກຄ້າໃດໜຶ່ງ ເພື່ອໃຫ້ລູກຄ້າດັ່ງກ່າວເຂົ້າຮ່ວມການປະ ມູນສະໜອງສິນຄ້າ ຫຼື ການບໍລິການ.
  • ຄ້ຳປະກັນການຮ່ວມປະມູນໄດ້ສະແດງອອກໃນຮູບແບບໜັງ​ສືຄ້ຳປະກັນ ທີ່ທະນາຄານອອກ​ໃຫ້ ໃນນັ້ນໄດ້ລະບຸເນື້ອໃນ, ຂອບເຂດ ແລະ ບັນດາເງື່ອນໄຂການຄ້ຳປະກັນ.

ເອກະສານລົງທະບຽນ

  • ເອກະສານຕາມລະ​ບຽບ​ການຂອງ SHB Lao
  • ກະລຸນາຕິດຕໍ່ພົວພັນກັບສາຂາ SHB Lao ທີ່ໃກ້ທີ່ສຸດ ຫຼື ຕິດຕໍ່ພົວພັນກັບພະ​ແນກທຸລະກິດ SHB Lao ເພື່ອໄດ້ຮັບຄຳປຶກສາ.