ໜ້າຫຼັກ ແຈ້ງຂ່າວ​ຂໍ້​ມູນ
ບົດ​ລາຍ​ງານ​ປະ​ຈຳ​ປີ 2019
Xem chi tiết
ບົດລາຍງານການເງິນ ປະຈຳໄຕມາດ III/2020 ທະນາຄານ ໄຊງ່ອນ-ຮ່າໂນ້ຍລາວ ຈຳກັດ
Xem chi tiết
ບົດລາຍງານການເງິນ ປະຈຳໄຕມາດ II/2020 ທະນາຄານ ໄຊງ່ອນ-ຮ່າໂນ້ຍລາວ ຈຳກັດ
Xem chi tiết
ລາຍ​ງານ​ການ​ເງິນ ​ປີ 2020 ໄດ້​ກວດ​ກາ​ແລ້ວ
Xem chi tiết
ບົດລາຍງານການເງິນ ປະຈຳໄຕມາດ I/2020 ທະນາຄານ ໄຊງ່ອນ-ຮ່າໂນ້ຍລາວ ຈຳກັດ
Xem chi tiết
2. BÁO CÁO NĂM 2019 TRƯỚC KIỂM TOÁN ບົດ​ລາຍ​ງານ​ການ​ເງິນ ປະຈຳປີ 2019 BEFORE
Xem chi tiết
BÁO CÁO QUÝ IV/2019 ບົດ​ລາຍ​ງານ​ການ​ເງິນ ປະ​ຈຳ​ໄຕ​ມາດ III/2019 ທະ​ນາ​ຄານ ໄຊ​ງ່ອນ-ຮ່າໂນ້ຍລາວ ຈຳ​ກັດ
Xem chi tiết
ບົດ​ລາຍ​ງານ​ການ​ເງິນ ປະ​ຈຳ​ໄຕ​ມາດ III/2019 ທະ​ນາ​ຄານ ໄຊ​ງ່ອນ-ຮ່າໂນ້ຍລາວ ຈຳ​ກັດ

ບົດ​ລາຍ​ງານ​ການ​ເງິນ ປະ​ຈຳ​ໄຕ​ມາດ III/2019

Xem chi tiết
ແຈ້ງ​ຂ່​າວ​ຂໍ້​ມູນ ລາຍ​ງານ​ການ​ເງິນ

ແຈ້ງ​ຂ່​າວ​ຂໍ້​ມູນ ລາຍ​ງານ​ການ​ເງິນ ແຈ້ງ​ຂ່​າວ​ຂໍ້​ມູນ ລາຍ​ງານ​ການ​ເງິນ ແຈ້ງ​ຂ່​າວ​ຂໍ້​ມູນ ລາຍ​ງານ​ການ​ເງິນ ແຈ້ງ​ຂ່​າວ​ຂໍ້​ມູນ ລາຍ​ງານ​ການ​ເງິນ

Xem chi tiết
Unaudited financial statements – 3th quarter, 2018

Unaudited financial statements – 3th quarter, 2018

Xem chi tiết