ຄໍ້າປະກັນການຊຳລະຄືນເງິນມັດຈຳກ່ອນ

SHB Lao ຄ້ຳປະກັນແກ່ລູກຄ້າໃນການຮັບປະກັນພັນທະຊຳລະຄືນເງິນມັດຈຳກ່ອນຂອງລູກຄ້າຕາມສັນຍາ ທີ່ໄດ້ລົງນາມ

  • ນີ້ແມ່ນວຽກທີ່ທະນາຄານອອກຄ້ຳປະກັນໃຫ້ແກ່ລູກຄ້າ ໃນການຮັບປະກັນພັນທະຊຳລະຄືນເງິນມັດຈຳ ກ່ອນຂອງລູກຄ້າຕາມສັນຍາທີ່ໄດ້ລົງນາມກັບຝ່າຍຮັບຄ້ຳປະກັນ

ຜົນປະໂຫຍດທີ່ມີແກ່ວິສາຫະກິດ

  • ເພິ່ມຄວາມໄວ້ວາງໃຈຂອງລູກຄ້າໃນທຸລະກຳຊື້ຂາຍກັບຄູ່ຮ່ວມທຸລະກິດຕ່າງປະເທດ ເມື່ອໄດ້ຮັບຄ້ຳປະກັນ ຈາກທະນາຄານທີ່ໜ້າເຊື່ອຖືຄື SHB Lao.
  • SHB ໃຫ້ບູລິມະສິດຄ່າທຳ​ນຽມຄໍ້າປະກັນ ແລະ ອັດຕາສ່ວນເງິນມັດຈຳຕໍ່າ ເພື່ອ​ໃຫ້ບັນດາວິສາຫະກິດນຳ​ໃຊ້​ການບໍລິການຄ້ຳປະກັນຢ່າງ​ຄົບ​ຊຸດຢູ່ SHB Lao (ຈາກຂັ້ນຕອນເຂົ້າຮ່ວມປະມູນເຖິງຂັ້ນຕອນຄ້ຳປະກັນ).

ເອກະສານລົງທະບຽນ

 ເອກະສານຕາມລະ​ບຽບ​ການຂອງ SHB Lao

  • ກະລຸນາຕິດຕໍ່ພົວພັນກັບສາຂາ SHB Lao ທີ່ໃກ້ທີ່ສຸດ ຫຼື ຕິດຕໍ່ພົວພັນກັບຫ້ອງການທຸລະກິດຂອງ SHB Lao ເພື່ອໄດ້ຮັບຄຳປຶກສາ.