ຄ້ຳປະກັນການຮັບປະກັນຄຸນນະພາບຂອງຜະລິດຕະພັນ

SHB Lao ໃຫ້ຄຳໝັ້ນສັນຍາຈະຮັບເອົາທຸກໆຄວາມຮັບຜິດຊອບຂອງຜູ້ຂາຍ ສຳລັບບັນດາຄຳໝັ້ນສັນ ຍາກ່ຽວກັບຄຸນນະພາບຂອງຜະລິດຕະພັນດັ່ງກ່າວໃນສັນຍາຊື້ຂາຍ

  • SHB Lao ໃຫ້ຄຳໝັ້ນສັນຍາຈະຮັບເອົາທຸກໆຄວາມຮັບຜິດຊອບຂອງຜູ້ຂາຍ ສຳລັບບັນດາຄຳໝັ້ນສັນຍາ ກ່ຽວກັບຄຸນນະພາບຂອງຜະລິດຕະພັນດັ່ງກ່າວໃນສັນຍາຊື້ຂາຍ

ຜົນປະໂຫຍດທີ່ມີແກ່ວິສາຫະກິດ

  • ຊ່ວຍໃຫ້ລູກຄ້າ (ຜູ້ຂາຍ) ສາມາດລົງນາມສັນຍາກັບຜູ້ຊື້ ໃນກໍລະນີຜູ້ຊື້ຕ້ອງການມີການຄໍ້າປະກັນຈາກທະ ນາຄານ
  • ຄ້ຳປະກັນເພື່ອຮັບປະກັນຄຸ້ນນະພາບຂອງຜະລິດຕະພັນຈາກທະນາຄານທີ່ມີຄວາມເຊື່ອຖື ຈະຊ່ວຍເພິ່ມ ຄວາມໄວ້ວາງໃຈຂອງລູກຄ້າຕໍ່ຄູ່ຮ່ວມທຸລະກິດຂອງຕົນ ສິ່ງ​ດັ່ງ​ກ່າວເຮັດໃຫ້ຄວາມຫວັງສຳເລັດຜົນຂອງ ທຸລະກຳຊື້ຂາຍໜັກແໜ້ນກວ່າ.
  • SHB ໃຫ້ບູລິມະສິດຄ່າທຳ​ນຽມຄໍ້າປະກັນ ແລະ ອັດຕາສ່ວນເງິນມັດຈຳຕໍ່າ ເພື່ອ​ໃຫ້ບັນດາວິສາຫະກິດນຳ​ໃຊ້​ການບໍລິການຄ້ຳປະກັນຢ່າງ​ຄົບ​ຊຸດຢູ່ SHB Lao (ຈາກຂັ້ນຕອນເຂົ້າຮ່ວມປະມູນເຖິງຂັ້ນຕອນຄ້ຳປະກັນ).

 ຈຸດພິເສດ

  • ເປັນວຽກ​ທີ່ທະນາຄານອອກຄ້ຳໃຫ້ແກ່ລູກຄ້າ (ຜູ້ຂາຍ) ໃນທຸລະກໍາຊື້ຂາຍໃດໜຶ່ງ.
  • ທະນາຄານໃຫ້ຄຳໝັ້ນສັນຍາຈະຮັບເອົາທຸກໆຄວາມຮັບຜິດຊອບຂອງຜູ້ຂາຍສຳລັບບັນດາຄຳໝັ້ນສັນຍາກ່ຽວກັບຄຸນນະພາບຂອງຜະລິດຕະພັນທີ່ໄດ້ລະບຸໃນສັນຍາຊື້ຂາຍ.
  • ການຄ້ຳປະກັນຮັບປະກັນຄຸນນະພາບຂອງຜະລິດຕະພັນໄດ້ສະແດງອອກ ໃນຮູບແບບໜັງ​ສືຄ້ຳປະ ກັນທີ່ທະນາຄານອອກ​ໃຫ້, ໃນນັ້ນໄດ້ລະບຸເນື້ອໃນ, ຂອບເຂດ ແລະ ບັນດາເງື່ອນໄຂຂອງການຄ້ຳປະ ກັນ.

ເອກະສານລົງທະບຽນ

 ເອກະສານຕາມ​ລະ​ບຽບການຂອງ SHB Lao

  • ກະລຸນາຕິດຕໍ່ພົວພັນກັບສາຂາ SHB Lao ທີ່ໃກ້ທີ່ສຸດ ຫຼື ຕິດຕໍ່ພົວພັນກັບຫ້ອງການທຸລະກິດຂອງ SHB Lao ເພື່ອໄດ້ຮັບຄຳປຶກສາ.