ຄ້ຳປະກັນການປະຕິບັດສັນຍາ

ເພິ່ມຄວາມໄວ້ວາງໃຈຂອງລູກຄ້າໃນທຸລະກຳຊື້ຂາຍກັບຄູ່ຮ່ວມທຸລະກິດ ເມື່ອໄດ້ຮັບຄ້ຳປະກັນຈາກທະນາ ຄານທີ່ໜ້າເຊື່ອຖືຄື SHB Lao.

SHB Lao ອອກຄ້ຳປະກັນໃຫ້ລູກຄ້າ ເຊິ່ງຮັບຜິດຊອບຕໍ່ທຸກພັນທະຂອງລູກຄ້າ ໃນກໍລະນີລູກຄ້າບໍ່ປະ ຕິບັດ ຫຼື ປະຕິບັດພັນທະໃນສັນຍາບໍ່ຄົບ​ຖ້ວນ.

ຜົນປະໂຫຍດຕໍ່ວິສາຫະກິດ

  • ເພິ່ມຄວາມໄວ້ວາງໃຈຂອງລູກຄ້າໃນທຸລະກຳຊື້ຂາຍກັບຄູ່ຮ່ວມທຸລະກິດຕ່າງປະເທດ ເມື່ອໄດ້ຮັບຄ້ຳປະກັນ ຈາກທະນາຄານທີ່ໜ້າເຊື່ອຖືຄື SHB Lao.
  • SHB ໃຫ້ບູລິມະສິດຄ່າທຳ​ນຽມຄໍ້າປະກັນ ແລະ ອັດຕາສ່ວນເງິນມັດຈຳຕໍ່າ ເພື່ອ​ໃຫ້ບັນດາວິສາຫະກິດນຳ​ໃຊ້​ການບໍລິການຄ້ຳປະກັນຢ່າງ​ຄົບ​ຊຸດຢູ່ SHB Lao (ຈາກຂັ້ນຕອນເຂົ້າຮ່ວມປະມູນເຖິງຂັ້ນຕອນຄ້ຳປະກັນ).

ຈຸດພິເສດ

  • SHB Lao ອອກຄ້ຳປະກັນໃຫ້ລູກຄ້າ ເຊິ່ງຮັບຜິດຊອບຕໍ່ທຸກພັນທະຂອງລູກຄ້າ ໃນກໍລະນີລູກຄ້າບໍ່ປະ ຕິບັດ ຫຼື ປະຕິບັດພັນທະໃນສັນຍາບໍ່ຄົບ​ຖ້ວນ.

ເອກະສານລົງທະບຽນ

  • ເອກະສານຕາມລະ​ບຽບ​ການຂອງ SHB Lao
  • ກະລຸນາຕິດຕໍ່ພົວພັນກັບສາຂາ SHB Lao ທີ່ໃກ້ທີ່ສຸດ ຫຼື ຕິດຕໍ່ພົວພັນກັບພະ​ແນກທຸລະກິດຂອງ SHB Lao ເພື່ອໄດ້ຮັບຄຳປຶກສາ.