ຄ້ຳປະກັນການຊຳລະ

SHB ຄ້ຳປະກັນໃຫ້ລູກຄ້າໃນການໃຫ້ຄຳໝັ້ນສັນຍາຈະຊຳລະຄົບໃຫ້ແກ່ຜູ້ຂາຍຢ່າງຖືກຕ້ອງຕາມກຳນົດເວ ລາ

  • ເປັນວຽກ​ທີ່ທະນາຄານອອກຄ້ຳປະ​ກັນໃຫ້ລູກຄ້າໃນການໃຫ້ຄຳໝັ້ນສັນຍາຈະຊຳລະຄົບໃຫ້ຜູ້ຂາຍຢ່າງຖືກ ຕ້ອງຕາມກຳນົດເວລາ.

ຜົນປະໂຫຍດທີ່ມີແກ່ວິສາຫະກິດ

  • ເພິ່ມຄວາມໄວ້ວາງໃຈຂອງລູກຄ້າໃນທຸລະກຳຊື້ຂາຍກັບຄູ່ຮ່ວມທຸລະກິດຕ່າງປະເທດ ເມື່ອໄດ້ຮັບຄ້ຳປະກັນ ຈາກທະນາຄານທີ່ໜ້າເຊື່ອຖືຄື SHB Lao.
  • SHB ໃຫ້ບູລິມະສິດຄ່າທຳ​ນຽມຄໍ້າປະກັນ ແລະ ອັດຕາສ່ວນເງິນມັດຈຳຕໍ່າ ເພື່ອ​ໃຫ້ບັນດາວິສາຫະກິດນຳ​ໃຊ້​ການບໍລິການຄ້ຳປະກັນຢ່າງ​ຄົບ​ຊຸດຢູ່ SHB Lao (ຈາກຂັ້ນຕອນເຂົ້າຮ່ວມປະມູນເຖິງຂັ້ນຕອນຄ້ຳປະກັນ).

ເອກະສານລົງທະບຽນ

  • ເອກະສານຕາມລະ​ບຽບການຂອງ SHB Lao
  • ກະລຸນາຕິດຕໍ່ພົວພັນກັບສາຂາ SHB Lao ທີ່ໃກ້ທີ່ສຸດ ຫຼື ຕິດຕໍ່ພົວພັນກັບຫ້ອງການທຸລະກິດຂອງ SHB Lao ເພື່ອໄດ້ຮັບຄຳປຶກສາ.